حافظ


خستگان را چو طلب باشد و قوت نبود / گر تو بیداد کنی شرط مروت نبود