حافظ


یا رب آن شاهوش ماه‌رخ زهره جبین / در یکتای که و گوهر یک‌دانه کیست