حافظ


روز وصل دوستداران یاد باد / یاد باد آن روزگاران یاد باد