حافظ


بس تجربه کردیم در این دیر مکافات / با دردکشان هر که درافتاد برافتاد