حافظ


گنج زر گر نبود کنج قناعت باقیست / آنکه آن داد به شاهان به گدایان این داد