حافظ


شب صحبت غنیمت داد که بعد از روزگار ما / بسی گردش کند گردون بسی لیل و نهار آرد