حافظ


میخواره و سرگشته و رندیم و نظرباز / وان کس که چو ما نیست در این شهر کدام است