حافظ


سنگ و گل را کند از یمن نظر لعل و عقیق / هرکه قدر نفس باد یمانی دانست