حافظ


ای که از دفتر عقل آیت عشق آموزی / ترسم این نکته به تحقیق ندانی دانست