حافظ


آنچنان مهر توام بر دل و جان جای گرفت / که اگر سر برود از دل و از جان نرود