حافظ


گر رود از پی خوبان دل من معذور است / درد دارد چه کند کز پی درمان نرود