حافظ


من گدا هوس سرو قامتی دارم / که دست در کمرش جز به سیم و زر نرود