حافظ


سیاه نامه تر از خود کس نمی‌بینم / چگونه چون قلم دود دل به سر نرود