حافظ


از کیمیای مهر تو زر گشت روی من / آری به یمن لطف شما خاک زر شود