حافظ


بس نکته غیر حسن بباید که تا کسی / مقبول طبع مردم صاحب نظر شود