حافظ


ذره را تا نبود همت عالی حافظ / طلب چشم خورشید درخشان نشود