حافظ


یا رب اندر کنف سایه آن سرو بلند / گر من سوخته یک دم بنشینم چه شود