حافظ


جمیله ایست عروس جهان ولی هش دار / که این مخدره در عقد کس نمی‌آید