حافظ


گفتم که بر خیالت راه نظر ببندم / گفتا که شب رو است اون از راه دیگر آید