حافظ


بگشای تربتم را بعد از وفات و بنگر / کز آتش درونم دود از کفن برآید