حافظ


من غلام نظر آصف عهدم کو را / صورت خواجگی و سیرت درویشان است