حافظ


میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست / تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز