حافظ


اگر رفیق شفیقی درست پیمان باش / حریف خانه و گرمابه و گلستان باش