حافظ


رند عالم سوز را با مصلحت بینی چه کار / کار ملک آن است که تدبیر و تامل بایدش