حافظ


دلربایی همه آن نیست که عاشق بکشند / خواجه آنست که باشد غم خدمتکارش