حافظ


دولت فقر خدایا به من ارزانی دار / کاین کرامت سبب حشمت و تمکین من است