حافظ


گناه اگرچه نبود اختیار ما حافظ / تو در طریق ادب باش و گو گناه من است