حافظ


زلف او دام است و خالش دانه آن دام و من / بر امید دانه ای افتاده ام در دام دوست