حافظ


عاشق که شد که یار به حالش نظر نکرد / ای خواجه درد نیست وگرنه طبیب هست