حافظ


خیال زلف تو پختن نه کار هر خامیست / که زیر سلسله رفتن طریق عیاریست