حافظ


قلندران حقیقت به نیم جو نخرند / قبای اطلس آن کس که از هنر عاریست