حافظ


یا رب آن شاهوش ماه رخ زهره جبین / در یکتای که و گوهر یکدانه کیست