حافظ


روز اول که سر زلف تو دیدم گفتم / که پریشانی این سلسله را آخر نیست