حافظ


بر در میخانه رفتن کار یکرنگان بود / خودفروشان را به کوی می فروشان راه نیست