سعدی


همه عالم صنم چین به حکایت گویند / صنم ماست که در هر خم زلفش چینیست