سعدی


آن را که میسر نشود صبر و قناعت / باید که ببندد کمر خدمت و طاعت