سعدی


اگر پیشم نشینی دل نشانی / و گر غایب شوی در دل نشان هست