سعدی


جان برکف دست آمده تا روی تو بیند / خود شرم نمی‌آیدش از ننگ بضاعت