حافظ


یار اگر ننشست با ما نیست جای اعتراض / پادشاهی کامران بود که از گدایی عار داشت