سعدی


در سرم بود که هرگز ندهم دل به خیال / به سرت کز سر من آن همه پندار برفت