سعدی


دیوار سرایت را نقاش نمی‌باید / تو زینت ایوانی نه صورت ایوانت