سعدی


دانی چرا نخفتم تو پادشاه حسنی / خفتن حرام باشد بر چشم پاسبانت