سعدی


با هرکه خبر گفتیم از اوصاف جمیلش / مشتاق چنان شد که چون من بی‌خبر افتاد