سعدی


چو گل به بار بود همنشین خار بود / چو در کنار بود خار در نمی‌گنجد