سعدی


زهره مردان نداری چون زنان در خانه باش / ور به میدان می‌روی از تیرباران برمگرد