سعدی


ای بوی آشنایی دانستم از کجایی / پیغام وصل جانان پیوند روح دارد