سعدی


باشد که خود به رحمت یاد آورند ما را / ورنه کدام قاصد پیغام ما گذارد