سعدی


هلاک ما به بیابان عشق خواهد بود / کجاست مردی که با ما سر سفر دارد