سعدی


عوام عیب کنندم که عاشقی همه عمر / کدام عیب که سعدی خود این هنر دارد