سعدی


غم دل با تو نگویم که نداری غم دل / با کسی حال توان گفت که حالی دارد