سعدی


کافران از بت بی‌جان چه تمتع دارند / باری آن بت بپرستند که جانی دارد